Πραγματογνωμοσύνη

Φορτώνει…

Πραγματοποιούμε Ανάλυση & Εκτίμηση ζημιών παντός τύπου οχημάτων. Ο στόχος της Ειδήμων δεν είναι να κάνει μια απλή Πραγματογνωμοσύνη ενός τρακαρισμένου οχήματος. Τα στελέχη της εταιρείας μας έχοντας ειδικές γνώσεις και πολυετή εμπειρία, καταθέτουν εμπεριστατωμένες αναλύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η Ειδήμων σαν Εγκεκριμένος Φορέας μπορεί να πιστοποιεί με τεχνικές επεξηγήσεις τα αίτια αντικατάστασης των ζητούμενων ανταλλακτικών (εφόσον αυτό ζητηθεί) αλλά και το κόστος της ζημιάς αναλυτικά (εργασίες & τιμές ανταλλακτικών) με το πιο ανταγωνιστικό κόστος πραγματογνωμοσύνης στην Ελληνική Αγορά.

Αναγκαίες Ενέργειες για την Πραγματογνωμοσύνη μιας Ζημιάς (οποιουδήποτε ύψους)

 • Αυτοψία τόπου ατυχήματος
 • Αυτοψίες εμπλεκομένων οχημάτων
 • Διερεύνηση της “ταυτότητας” του ζημιωθέντος οχήματος
 • Λεπτομερής καταγραφή και φωτογράφηση της ζημιάς σε συνεργασία με το συνεργείο ή όχι
 • Αποτίμηση της ζημιάς λεπτομερώς και ξεχωριστά για κάθε εργασία (απαραίτητη ενέργεια, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή εφικτός οποιοσδήποτε έλεγχος)
 • Σύνταξη πραγματογνωμοσύνης με τον ίδιο τρόπο που αποτιμήθηκε και κοστολογήθηκε και υποβολή αυτής στην ασφαλιστική εταιρεία

Αντίστοιχες Ενέργειες για Πραγματογνωμοσύνη Γενικού Κλάδου

 • Έρευνα αιτιών ζημιάς
 • Καταγραφή μέτρων προστασίας
 • Συσχέτιση με τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (όταν πρόκειται για επαγγελματικό χώρο)
 • Λεπτομερής καταγραφή και φωτογράφηση της ζημιάς
 • Ανάλυση οικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης
 • Αποτίμηση Ζημιάς
 • Αποτίμηση πραγματικού κόστους αξιών περιεχομένου και κτιριακής εγκατάστασης
 • Συσχετισμός ευρημάτων με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • Σύνταξη πραγματογνωμοσύνης και υποβολή πρότασης στην ασφαλιστική εταιρεία