Ρόλος του Πραγματογνώμονα

Φορτώνει…
Ρόλος του Πραγματογνώμονα

Ο Πραγματογνώμονας – Εκτιμητής ζημιών ή ερευνητής τροχαίων ατυχημάτων, είναι το άτομο που έχει την ανάλογη μόρφωση, τεχνογνωσία και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο που ασχολείται.

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί ελεύθερη σχέση εργασίας με ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά γραφεία, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, ιδιώτες.

Ο Ρόλος του Πραγματογνώμονα στο Τρίγωνο Ασφαλιστική Εταιρεία-Ζημιά-Καταναλωτικό Κοινό

 • Είναι ο πρώτος και ουσιαστικότερος συνεργάτης της ασφαλιστικής εταιρείας, που έρχεται σε επαφή με τον ζημιωθέντα ή τον επισκευαστή, με σκοπό την εκτίμηση της ζημιάς. Ο ζημιωθείς προσβλέπει στο πρόσωπο του Πραγματογνώμονα τη σωστή και δίκαιη λύση του προβλήματος του, δηλαδή το σωστό καθορισμό και μετέπειτα αποζημίωση της ζημιάς του.
 • Ο Πραγματογνώμονας έχει την αρχική και σημαντικότερη ευθύνη διαχείρισης των χρημάτων του εντολέα του (ασφαλιστική εταιρεία-οργανισμοί-ιδιώτες κλπ.). Γίνεται αμέσως αντιληπτό το βάρος της ευθύνης και το μέτρο ευσυνειδησίας που πρέπει να έχει, ώστε να ενεργεί απρόσκοπτα και ορθά.
 • Σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι βασικός και ουσιαστικός συνεργάτης τους – όχι με την έννοια ότι θα υποτιμήσει τη ζημιά προς όφελός τους – αλλά ως τεχνικός σύμβουλός της θα ερευνήσει σε κάποιο βαθμό τα αίτια της ζημιάς, θα καταγράψει, θα ελέγξει και θα αποτιμήσει το πραγματικό κόστος της.

Η πραγματογνωμοσύνη που συντάσσει έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία είναι κύρια και υπεύθυνη για την τελική απόφαση αποζημίωσης στο ποσό της εκτίμησης ή άλλο ή την άρνησή της.

Όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα της ζημιάς ή ενός επελθόντος κινδύνου (για ζημιές γενικού κλάδου) απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, διότι μπορεί να παραπλανήσουν τον Πραγματογνώμονα και κατ’ επέκταση πιθανόν και την ασφαλιστική εταιρεία.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι πέραν της τεχνογνωσίας και επιστημονικής κατάρτισης, η υπευθυνότητα και η επαγγελματική συνείδηση που πρέπει να διέπουν έναν Πραγματογνώμονα, σε συνάρτηση με την ικανότητά του να συντάσσει και να εκφράζει με μεθοδικότητα τις απόψεις του, την επικοινωνιακή ικανότητα του να διατηρεί ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας με τους πελάτες και τους τρίτους συντελούν στη βιώσιμη και ανοδική ανάπτυξή του. Η εξειδίκευση είναι απαραίτητη. Αποκτάται με την επιμόρφωση του αντικειμένου και ως ένα βαθμό με την εμπειρία.

αυτοκινητιστικό
Η αξιοπρεπής και ευγενική συμπεριφορά του σε συνάρτηση με τα ανωτέρω διευκολύνουν να διακανονίζει τη ζημιά, απρόσκοπτα, ακριβοδίκαια και με ορθότητα, έτσι ώστε η ασφαλιστική εταιρεία να αποζημιώνει γρήγορα και σωστά. Το έργο του Πραγματογνώμονα διευκολύνεται από το σύγχρονο εξοπλισμό που πρέπει να κατέχει αλλά και από νέες σύγχρονες μεθόδους εκτίμησης ζημιάς (ηλεκτρονικό σύστημα AUDATEX- EUROTAX κ.ά.)

Σε ότι αφορά το τελευταίο έχει παρατηρηθεί ότι ηλεκτρονικά προγράμματα (τράπεζες πληροφοριών) βοηθούν στην ορθότερη και πιο αξιοκρατική εκτίμηση της ζημιάς. Να σημειωθεί όμως ότι τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά προγράμματα καθορίζονται από εξωγενείς ρυθμιστικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν σαφώς την αντικειμενικότητα τους. Τα προγράμματα αυτά σε καμία περίπτωση δεν δύναται να αντικαταστήσουν τον Πραγματογνώμονα, αντιθέτως επιβάλουν και ενισχύουν το ρόλο του.

Απαραίτητες ενέργειες για την πραγματογνωμοσύνη μιας ζημιάς (οποιουδήποτε ύψους)

 • Αυτοψία τόπου ατυχήματος
 • Αυτοψίες εμπλεκομένων οχημάτων
 • Διερεύνηση της “ταυτότητας” του ζημιωθέντος οχήματος
 • Λεπτομερής καταγραφή και φωτογράφηση της ζημιάς σε συνεργασία με το συνεργείο ή όχι
 • Αποτίμηση της ζημιάς λεπτομερώς και ξεχωριστά για κάθε εργασία (απαραίτητη ενέργεια, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή εφικτός οποιοσδήποτε έλεγχος)
 • Σύνταξη πραγματογνωμοσύνης με τον ίδιο τρόπο που αποτιμήθηκε και κοστολογήθηκε και υποβολή αυτής στην ασφαλιστική εταιρεία

Ο Πραγματογνώμονας πρέπει να ενεργεί με μεθοδικότητα κατά την επιθεώρηση ενός οχήματος

 • Πρέπει να είναι ιδιαίτερα παρατηρητικός
 • Να εντοπίζει εάν υπάρχουν ίχνη χρώματος
 • Να παρατηρεί το ύψος και τη φορά στρέβλωσης
 • Να καταγράφει και να κοστολογεί αναλυτικά την κάθε εργασία επισκευής ή αντικατάστασης ανταλλακτικού
 • Να πληροφορεί αρχικά και συμφωνεί με τον υπεύθυνο επισκευαστή για τα ανταλλακτικά που χρήζουν αντικατάσταση και τις επιμέρους επισκευές
 • Να συζητά και να διακανονίζει τα ποσά των απαραίτητων εργασιών. Εφόσον κατά την κοστολόγηση και αποτίμηση της ζημιάς διαπιστωθεί διαφωνία με τον επισκευαστή να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος και την ασφαλιστική εταιρεία με όλες τις λεπτομέρειες που συντελούν στη συγκεκριμένη διαφωνία
 • Να κατοχυρώνει και να εδραιώνει την άποψή του παρουσιάζοντας αναλυτικά την κοστολόγηση της ζημιάς
 • Να παρακολουθεί και να ελέγχει την πρόοδο της επισκευής και τα ανταλλακτικά που συμφώνησε να αντικατασταθούν

Κατά την εκτίμηση της ζημιάς δύναται να εμπλακούν παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο του Πραγματογνώμονα π.χ. η παρέμβαση ή οι παραλήψεις υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη του οχήματος λόγω άγνοιας των διαδικασιών ή λόγω προσπάθειας του να ωφεληθεί οικονομικά από τη ζημιά.

Αντίστοιχες ενέργειες για πραγματογνωμοσύνη γενικού κλάδου είναι:

διακανονισμός ζημιάς ειδήμων

 • Έρευνα αιτιών ζημιάς
 • Καταγραφή μέτρων προστασίας
 • Συσχέτιση με τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (όταν πρόκειται για επαγγελματικό χώρο)
 • Λεπτομερής καταγραφή και φωτογράφηση της ζημιάς
 • Ανάλυση οικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης
 • Αποτίμηση ζημιάς
 • Αποτίμηση πραγματικού κόστους αξιών περιεχομένου και κτιριακής εγκατάστασης
 • Συσχετισμός ευρημάτων με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • Σύνταξη πραγματογνωμοσύνης και υποβολή πρότασης στην ασφαλιστική εταιρεία

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό, ότι οι ζημιές και η ανάγκη σωστής εκτίμησής τους επιβάλουν την παρουσία του Πραγματογνώμονα. Όλοι όσοι συνεργάζονται με αυτόν οφείλουν να εκτιμήσουν την επαγγελματική του αξία και να την αναδείξουν με όποια μέσα κατέχουν. Η σωστή επιλογή των τεχνικών συμβούλων ως συνεργατών και η σωστή αποτίμηση των υπηρεσιών που κατέχουν θα αποβεί αναμφισβήτητα κερδοφόρα πολλαπλώς για όλους τους εμπλεκομένους ασφαλιστική εταιρεία-πραγματογνώμονες-καταναλωτικό κοινό.

Αφήστε μια απάντηση